Pócz Pincészet – „Keresztszülőt Keresünk” nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

 

 

 1. Szervező

Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Pócz Borászat e.c. (8638 Balatonlelle Kishegy telep 107/6.)

 

 1. A Játékos

 

 • A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal vagy Instagram profillal rendelkező személy részt vehet.
 • A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.
 • A Játékos tudomásul veszi, hogy az általa a Játékba beküldött névötlettel nem keletkeztet szerzői jogot, a beküldött nevet a Szervező a későbbiekben sajátjaként használhatja fel.

 

 1. A játék mechanizmusa:

 

 • A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook és Instagram oldalán (https://www.facebook.com/poczpinceszet és https://www.instagram.com/poczpinceszet/) keresztül hirdeti meg.
 • A játék 2022 március 11-től 2022 március 15-ig tart.
 • A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a Pócz Pincészet Facebook és Instagram oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott poszt alá hozzászólás (komment) formájában nevet javasolnak a Pócz Pincészet Olaszrizling borának.
 • A játék lezárására 2022 március 15.-én éjfélkor kerül sor. A játék nyertesét / nyerteseit a Szervező a Pócz Pincészet Facebook és Instagram oldalán teszi közzé legkésőbb 2022 március 17.-én. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pót-nyertes részére bonyolítja le egyező módon.

 

 1. Nyeremény

A Szervező által meghirdetett játék keretében két díj kiosztására kerül sor:

  • A Szervező által választott név: a Pócz Pincészet munkatársai választják a beküldött pályázatok közül. A nyeremény 3 nap / 2 éjszaka a Pócz Vendégházban két fő részére.

 

 • A közönségszavazás (legtöbb lájkot – Facebookon, illetve szívet – Instagramon szerzett névötlet) nyertese egy kartonnal (6db) kap a játék tárgyát képző Olaszrizling borból.

A nyeremények beválthatóak: 2022 május 1.-ig.

 • A nyeremények készpénzre nem válthatóak.
 • A nyeremények másra át nem ruházhatóak.

 

 1. A szervező kötelezettségei

A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a hivatalos Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a pót-nyertes válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

 

 1. Moderálás

 

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező észszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook és/vagy Instagram oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

 

 1. Adatkezelés

 

 • A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.
 • A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási cím elírása, hibás e-mail cím, név elírása, stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli
 • A Pócz Borászat e.c. 8638 Balatonlelle Kishegy telep 107/6. , (továbbiakban: „Adatkezelő”) az Játékosok 7.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 7.5. pontban meghatározott célból az Játékosok által önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A játékban történő részvétellel a Játékos kifejezetten hozzájárul a 7.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a Játékos nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook és Instagram oldalán. A Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.
 • A Kezelt személyes adatok köre

 

Az Adatkezelő a 7.5. pontban meghatározott célból a Játékosnak kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a Játékos a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

 • Az adatkezelés célja
 • Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. A Játékos Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Pócz Borászat e.c. 8638 Balatonlelle Kishegy telep 107/6. végzi.

 • Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig kezelni.

7.8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja a Játékos Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a Játékos Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

7.9. Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja a Játékost, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján (), vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben: Pócz Borászat e.c., 8638 Balatonlelle, Kishegy telep 107/6.

 

 1. Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Játékost, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint a Játékos: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, (iii) jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), vagy bírósághoz fordulhat.

 

Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-86376/2015.

 

 1. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása
  • Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 

 1. Záró rendelkezések

10.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Meta (Facebook – Instagram) elveknek megfelelően használható fel.

 

A játékot a Meta (Facebook – Instagram) nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Meta-nak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Meta nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.