Pócz Pincészet
0

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PÓCZ PINCÉSZET ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS
A Pócz József (a továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek
ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban
meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő
adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.poczpinceszet.hu címen.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő
megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és
kollégánk megválaszolja kérdését.
Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az
Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az
alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

AZ ADATKEZELŐ

Név: Pócz József
Székhely: 8638 Balatonlelle, Kishegy telep 107/6.
Adószám: 50987636-2-34
Nyilvántartási szám: 3658016
Adatvédelmi azonosító szám: NAIH-86376/2015.
A bejegyző bíróság megnevezése: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
Telefon: +36309298854
E-mail:
Honlap: www.poczpinceszet.hu

ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag akkor kezel, ha ahhoz az érintett hozzájárul.
Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan
cselekvőképes kiskorú személyek, a gyermekek személyes adatainak védelmére. Az ő
nyilatkozatukhoz a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon
szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló
adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelése minden
szakaszában megfelel a célnak, továbbá az adatok felvétele és kezelése tisztességesen
történik. Az Adatkezelő kijelenti, hogy csak olyan személyes adatot kezel, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatot csak megfelelő tájékoztatáson alapuló
beleegyezéssel kezel. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt
megfelelően tájékoztatja, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az
érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatja az adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról,
arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire
is.
Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét,
naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig
lehessen azonosítani.

AZ ADATKEZELÉS TÍPUSAI, A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ
ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos
esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását
jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.
Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes
adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.),
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),
– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.),

HONLAP HASZNÁLATA SORÁN KEZELT ADATOK
Ön a www.poczpinceszet.hu oldalt személyes adatai megadása nélkül használhatja,
ennek megfelelően a honlap használatára az általános adatvédelmi rendelet hatálya nem
terjed ki.
A honlap böngészése során keletkező adatokat az Adatkezelő semmilyen módon nem
tárolja vagy kezeli a konkrét érintetthez köthető módon.

A www.poczpinceszet.hu HONLAP COOKIE KEZELÉSE

Az www.poczpinceszet.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a
felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza,
azonban a cookiek segítségével nem valósít meg személyes adat kezelést.
Az adatkezelés jogalapja: az Eker tv. 13.§/A (3), (4) bekezdései, a 2002/58/EK
irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések, valamint az Ehtv.
155.§ (4) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása, amelyet a honlapokra történő
első belépéskor kérünk el, és rögzítünk.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja
böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők
Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti
megnevezéssel van lehetőség.

KÖZÖSSÉGI OLDALAKON TÖRTÉNŐ JELENLÉT
Az Adatkezelő elérhető a Facebook/Instagram közösségi portálon. Adatkezelő az
érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt
adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon
keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
A kezelt személyes adatok típusa: érintett publikus neve, publikus fotója, publikus email címe, érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete, érintett általi értékelés,
vagy más művelet eredménye.
Az adatkezelés célja: a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő
megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett
tájékozódhat a legújabb akciókról is.

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi
oldalait vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a Grt. 6. § (5) bekezdése). Érintett a
közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak
követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook/Instagram
oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található
„like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő
híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található
„dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai
segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
Az adatkezelés id őtartama: az érintett kérésére törlésig.
Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi
oldalon kaphat.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása
végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére –
amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot
csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek
személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

AZ ADATOK TÁROLÁSA
Adatkezelő az érintett személyes adatait a Pócz József által üzemeltetett szervereken tárolja.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az Adatkezelő és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira
és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a
kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy
választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
– változatlansága igazolható (adatintegritás);
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt
törvény lehetővé teszi –közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez
rendelhetők.
Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;
– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van
rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.
Az Adatkezelő és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata
egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és
árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra
vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű
védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten
továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül
sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen
tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.
Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható
óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést
rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A
rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések
hatékonyságának ellenőrzését is.
Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az
esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb
72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem
igazolására szolgáló indokokat is.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését,
visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon,
illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.
10.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi
információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható,
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva
nyújtsa.
10.2. Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
– az adatkezelés céljai;
– az érintett személyes adatok kategóriái;
– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
– a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
– az adatforrásokra vonatkozó információ;
– az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott
logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a
tájékoztatást.
10.3. Helyesbítés joga
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
10.4. Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
– a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
– vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
10.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
10.6. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
10.7. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az
Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
10.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
10.9. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
10.10. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, azaz pert
indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken (a törvényszékek
felsorolását az alábbi linkre kattintva tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek). A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.

10.11. Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail:
Honlap: https://www.naih.hu

10.12. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az
adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az
Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények
enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
– az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
– az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban
valószínűsíthetően nem valósul meg;
– a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
10.13. Kártérítés és sérelemdíj
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni
vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az
adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik
felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az
Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az
adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés
által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges
felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
10.14. Eljárási szabályok
– Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk
szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
– Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a
határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként
kéri.
– Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
– Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
– Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi
helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes
adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
– Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek
rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.